محصولات چرمی به این دلیل که از پوست حیوانات تهیه شده اند نیاز به نگهداری در شرایط خاصی را دارند، وگرنه خیلی سریع آسیب دیده و جلوه خود را از ادامه مطلب